Thank you dear Ad for your beautiful letter of recommendation! You are truly a special gem in my life. 💃🕺

“2 years ago I came across Esnadi and my life changed completely!
I had kept my life as closed as possible from others and Esnadi taught me to communicate and express myself in many different ways, to myself and to others.
From the experiential world I lived in, I went back to see and especially FEEL how I could move in life. Step by step, it became clearer to live in the NOW, to observe myself and also how I dealt with others. She woke up the inner child in me again, and he got all the space to play again.

Because of the loving patient mentorship that Esnadi gave me these years, I have really experienced a grand metamorphosis. All advice with physical, nutrition and lifestyle, as well as mental, emotional and spiritual. Everything is connected to each other and that’s how I got in contact with all these elements again through Esnadi. She continually brought me back into the NOW, in the experience, because I was not consciously present as a human being, I had closed my feelings. The weekly supervision, helped me step by step, to open up old pains and I allowed them to be healed. I did not walk away from it anymore and worked with it, and so Esnadi guided me completely in these processes. By healing again and again, the connection with my higher self opened up. As a result, I thawed and learned to connect again from my heart and not my pain or fear.

Esnadi feels very well how she can reconnect people with their source of wisdom, intuition and origin, raise their own divinity back into themselves and remember. She touched me deeply in my being, so that gates could open. With the primeval wisdom of Esnadi, the wise magical woman, medicine woman, healer and see-er, I could learn to open my heart again to myself, and thus to others.
Also by means of music frequencies, fun, laughter, being between people, going into nature, mindfulness, she let me feel what it is like to live again from my Divinity. This way my loving pure sensual primal strength could open again, the divine masculin in me!

Because of this waking-up period, which I continued with Esnadi’s supportive guidance on my 71-73 years of age, I am completely connected to my life form on earth. So that I can enjoy the beautiful earth again, enjoy life, sing through life and enjoy the contact of the lovely people around me.
The balance in my life is back again, enjoying with a smile on my face I go singing through the day. To pass on my opened source of wisdom to others again.
I can feel my multidimensional connection, the cosmic energy now!”
Ad van Alphen 11-12-2018
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dutch version:
2 jaar geleden kwam ik Esnadi tegen en mijn leven veranderde totaal.

Ik had mij mijn hele leven zo veel mogelijk afgesloten gehouden van anderen en Esnadi leerde mij weer op allerlei manieren te communiceren en te uiten, naar mijzelf en naar anderen.

Vanuit de belevingswereld waarin ik leefde, ging ik opnieuw zien en vooral VOELEN hoe ik mij kon bewegen in het leven. Stap voor stap, werd het duidelijker om in het NU te leven, mijzelf te gaan waarnemen en ook hoe ik met anderen omging. Ze maakte het innerlijke kind in mij weer wakker, en die kreeg weer alle ruimte om te spelen.

Door de liefdevolle geduldige mentorship die Esnadi mij gaf deze jaren, heb ik werkelijk een grootse metamorfose meegemaakt. Zowel advies met lichamelijk, qua voeding en levenswijze, als op mentaal, emotioneel en spiritueel gebied. Alles hangt met elkaar samen en zo kreeg ik via Esnadi weer contact met al deze elementen. Esnadi bracht mij continue terug in het NU, in de beleving, want ik was niet bewust aanwezig als mens, ik had mij van mijn gevoel afgesloten. De wekelijkse begeleiding, maakte dat we stap voor stap, oude pijnen die zich aandienden openden en zo geheeld mochten worden. Ik liep er niet meer van weg en ging het aan, en zo begeleide Esnadi mij helemaal in deze vele processen. Door dingen te helen, ging de verbinding met mijn hogere zelf weer open. Daardoor ontdooide ik en leerde zo weer opnieuw te verbinden vanuit mijn hart en niet mijn pijn of angst.

Esnadi voelt heel goed aan hoe ze mensen weer kan aansluiten met hun bron van wijsheden, intuïtie en afkomst, hun eigen goddelijkheid weer in zichzelf omhoog halen en herinneren. Ze raakte mij diep in mijn wezen, zodat er poorten konden openen. Met de oervrouwelijke wijsheid van Esnadi, de wijze magische vrouw, medicijnvrouw, heler en ziener, kon ik mijn hart weer leren openen naar mijzelf, en dus naar anderen toe.

Ook door middel van muziekfrequenties, plezier, lachen, tussen de mensen zijn, de natuur ingaan, mindfullness, liet zij mij voelen hoe het is om weer te leven vanuit mijn Goddelijkheid. Zo kon mijn liefdevolle pure sensuele oermannen kracht zich weer openen, de divine masculin in mij!

Door deze ontwakings periode, die ik met Esnadi’s ondersteunende begeleiding ben doorgegaan op mijn 71-73 e levensjaar, ben ik weer helemaal in verbinding met mijn levensvorm op aarde. Zodat ik weer kan genieten van de mooie aarde, genieten van het leven, zingend door het leven ga en optimaal geniet van het contact van de lieve mensen om mij heen.

De balans in mijn leven is weer terug, genietend met een lach op mijn gezicht ga ik zingend de dag door. Mijn geopende bron van wijsheden weer doorgevend aan anderen.

Ik kan mijn multidimentionale verbinding, de kosmische energie weer voelen nu!

Ad van Alphen 11-12-2018